توضیحات

GE-work out

کتاب « راهکار جنرال الکتریک: چگونگی اجرای روش تحول جنرال الکتریک برای کاهش کاغذبازی و یورش شتابان به مسائل سازمانی » نوشته دیو آلریچ (Dave Ulrich)، استیو کر (Steve Kerr) و ران اشکناس (Ron Ashkenas) که از کارمندان و مشاورانی هستند که نقش کلیدی در ایجاد و بهره برداری از راهکار اصلی GE و برنامه منحصر به فرد آن داشتند. این کتاب راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) را از لحاظ چشم اندازهای آینده بررسی می کند و به شما کمک می کند که فهم حقیقی از کارهایی که این راهکار می تواند یا نمی تواند انجام دهد، داشته باشید و همچنین شامل نگرش هایی است که برای موفقیت راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) باید در هر سازمانی وجود داشته باشد. این راهکار به کارمندان جنرال الکتریک (GE) در هر سطحی کمک کرد تا در صورت لزوم از تشریفات اداری و کاغذ بازی های بی مورد صرف نظر کنند تا به سرعت مشکلات کوچک و بزرگ سازمانی را حل نمایند.

راهکار (Work-Out)، فرایندی است که از لحاظ زمانی تست شده است و به شما کمک خواهد کرد:

  •  فرایندهای موجود را پربازده و ساده نمائید؛
  •  کارهای اضافی بی ارزش را حذف کنید؛
  • با ابتکارات تجاری جدید آشنا شوید و آنان را شناسائی و اولویت بندی نمائید؛
  • سرعت تصمیم گیری و انجام آن را افزایش دهید؛
  •  نیروی کاری متعهد و توانمند ایجاد نمائید؛

راهکاری (Work-Out) که در شرکت جنرال الکتریک (GE) در اواخر دهه 1980 گسترش یافت، و در صدها سازمان ملی و بین المللی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت و نتایج جالبی داشته است. راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) زمان مدیریت جک ولش (Jack Welch) مطرح شد. این راهکار یک فرایند شتاب دهنده ی تغییر یا رو به رو شدن با مشکل چندمنظوره است که از رفتارها و کارهای کاغذبازی متداول و وقت گیر چشم پوشی می کند و به جای آن تمرکز پیوسته، تصمیم گیری کارآمد و اجرای سریع را جایگزین می کند.

GE-work out

فرایند شتاب دهنده ی تغییر راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) یک چهارچوب جامع فراهم می آورد که با آن،‌ بر موانع رئیس و مرئوس، جغرافیایی، کاغذبازی و تشریفات اداری و فرهنگی غلبه کند تا چیزی را که GE در اصل آن را رفتار بدون تشریفات اداری می نامد،‌ پرورش یابد. با تنظیم پربازده و مؤثر افراد در پست های سازمانی، راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) نه تنها مقاومت برای تغییر را کاهش می دهد، بلکه سبب متعهد شدن افراد و حمایت آن ها از فعالیت های بهبود تجارت با اولویت بالا می گردد. اگر فرایند شتاب دهنده ی تغییر راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) به درستی اجرا شود، می تواند سبب ایجاد نوعی از هماهنگی و اجرای مؤثر گردد که نتایج تجاری بهتری خواهد داشت. این راهکار برخلاف روش های معمول تیم سازی، از طریق تیم های موظف حل مشکل، دوره های کوتاهی طی چندین هفته یا چندین ماه، جلسات کاری چند روزه، متمرکز و پربازده قلب راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) به حل مشکلات می پردازد. این موارد توسط یک یا چند تن از کارکنان ارشد با تجربه شرکت جنرال الکتریک، به دقت طراحی و تسهیل شده اند.

تمرکز بر روی انجام سریع بهبودهای قابل اندازه گیری با تعریف مشخصی از مسئولیت ها است. راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) می تواند به سازمان شما کمک کند که عاری از زوائد، پربازده و پاسخگو به تغییر شرایط باشد. حل مشکلات بحرانی از طریق هدایت رهبری، شامل کسانی می شود که نزدیک ترین و کلیدی برای حل و اجرای راه حل ها هستند. راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) گروه های زیادی را با عملکردهای متقابل را در کنار هم جمع آوری می کند تا پیشنهادات انجام پذیری را برای مشکل تجاری که توسط رهبری به عنوان یک اولویت برای بهبود تشخیص داده شده است، ارائه دهند. برنامه های اجرایی قدرتمند به پیشنهادات پیوست می شود که اگر توسط رهبر تأیید شود، طی 90 روز آینده باید به اجرا در آیند. فرایند راهکار جنرال الکتریک (GE Work-Out) سبب مشارکت و همکاری بین سطوح مختلف سازمانی و گروه های تابع، درک ارزش های عالی، درگیر شدن و رشد، و همدلی بین آنان می گردد.