دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری

تاریخ برگزاری:  21 دی ماه 1396

چکیده کتاب شکست مدیریت ریسک نوشته داگلاس دابلیو (1)
بخوانید

ثبت ديدگاه