استعداد – فکرانه – دکتر احمد محمدی

استعداد

در این برنامه فکرانه آکادمی بازار با مدیریت دکتر احمد محمدی به موضوع استعداد پرداخته شده است.
استعداد چیست؟ این واژه هر روز به کار می رود. در گفتگوهای روزانه این کلمه استفاده یا حتی در مورد خود استعداد بحث می شود. اما متأسفانه بسیاری در ک صحیحی از مفهوم استعداد ندارند.