زندگی کوتاه نیست، ما کوتاهی می‌کنیم

زندگی

توصیه می‌کنیم کمتر از سه دقیقه وقت بگذارید و این فیلم انگیزشی که از راز زندگی می‌گوید را تماشا کنید. قطعا ارزشش را دارد.
تا به امروز و اکنون خیلی شنیده‌اید از جمله «زندگی کوتاه است» یا «فرصت‌ها محدود است» اما این بار طور دیگری می‌خواهیم از راز زندگی بگوییم.