تو نامحدودی، تلاش کن و زندگیت را از نو بساز

ساخت زندگی

اگر از چیزی که هستی راضی نیستی، خودت را تغییر بده، اگر جایی که هستی نمی‌پسندی به جای دیگری نقل مکان کن، تو  نامحدودی و میتوانی زندگیت را از نو بساری.
شاید شنیده باشی که هر چه به خودت سخت بگیری زندگی هم به تو سخت خواهد گرفت. نمیدانم به این حرف رسیده‌ای یا نه، اما آنهایی که این راه را رفته‌اند توصیه می‌کنند که انقدر زندگی را به کام خودت تلخ نکنی و با سخت‌گیری‌های بی مورد این فرصت کوتاه را از دست ندهی.

بازدهی خود را افزایش دهید

افزایش بازدهی

افزایش بازدهی زمانی که در مسیر موفقیت ترس بر شما چیره شد، شهامت غلبه کردن بر آن را داشتید و به افزایش بازدهی رسیدید؟ زمانی که درد و رنج را متحمل می‌شدید و زمانی که دشمنان‌تان نسبت به شما تنفر می‌ورزیدند، تا چه اندازه مقاومت کردید؟ آن زمان که به رویاهای شما خندیدند و گفتند […]