به تعویق انداختن چیست؟

در واقع به تعویق انداختن، تأخیر داوطلبانه‌ ی یک عمل است، با علم به اینکه آن کار، ممکن است به اهداف شخصی در آینده آسیب بزند. واقعاً نیازی به تأخیر داوطلبانه نیست و چیزِ بد درباره‌ ی به تعویق انداختن، این است که تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که افراد به خودشان گزارش میدهند، هر چه به تعویق انداختن بیشتر باشد، رسیدن به موفقیت کمتر می‌ شود. تا جایی‌ که منجر به انجام کمتر کارها می‌ شود.