زندگینامه افراد موفق

زندگینامه مرتضی سلطانی بنیان گذار شرکت زر ماکارون

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و خلق کننده ی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی همچون زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.

آکادمی بازار در این مقاله به تشریح زندگینامه مرتضی سلطانی ، بنیان گذار شرکت زر ماکارون می پردازد. ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ یک فرد خود ساخته در کشور است او سختی های زیادی را متحمل شد و زیر دست مادری دلسوز و رنج کشیده بزرگ شد. حالا بعد از چندین سال صاحب برندی بزرگ شده است و تمام این افتخارات را مدیون مادر فداکارش است . مرتضی سلطانی برای زنده نگه داشتن یاد مادرش در زادگاهش بیمارستانی به اسمش ساخت .

مطالعه بیشتر: زندگینامه جی کی رولینگ – از کودکی تا طلاق و شهرت

مطالعه بیشتر: زندگینامه شاهرخ ظهیری صاحب شرکت مهرام و اولین تولید کننده سس مایونز در ایران

در قسمت زندگینامه افراد موفق، مقاله‌های مختلفی همچون زندگینامه پروانه وثوق فرشته ی نجات کودکان سرطانی، ندگینامه استفان پرسون موسس پردرآمدترین فروشگاه H&M، زندگینامه ایندرا نویی رئیس شرکت پپسی و قدرتمند ترین زن جهان، زندگینامه استاین اریک هاگن مردی که با راه اندازی فروشگاه میلیاردر شد، زندگینامه کارلوس اسلیم هلو ثروتمند مکزیکی و هفتمین ثروتمند جهان، زندگینامه احمد و محمود خیامی بنیانگذاران ایرانخودرو و … را می‌توانید مطالعه کنید. با ما برای مطالعه زندگینامه مرتضی سلطانی همراه باشید.

ویژگی های مرتضی سلطانی ، بنیان گذار شرکت زر ماکارون

‫ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان معروف اﺳﺖ ، ﻣﺮدی است ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ،و ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ، او آدﻣﯿﺖ را در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.

‫مرتضی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی همچون  زر ﻣﺎﮐﺎرون و …  اﺳﺖ.

 اﻣﺎ  او اعتقاد بر این دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ اکنون ﻫﺴﺖ، ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ. ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،  اﻣﺮوز ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻄﺮح، ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ، ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮموفق اﺳﺖ. او ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺳﺮﺑﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ.

زندگینامه مرتضی سلطانی در کودکی

‫‫مرتضی سلطانی در ﺳﺎل ۱۳۴۰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ . ﻣﺎدرش، ﻫﻤﺴﺮ دوم ﭘﺪرش ﺑﻮد. و ﭘﺪرش از ﻫﻤﺴﺮ اولش ۸ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎدرش از ناچاری به دلیل فوت همسرش مجبور به ازدواج شد و باید بار زندگی  و ﺗﺮﺑﯿﺖ ۳ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮش را نیز ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ. شروع کودکی مرتضی سلطانی در محرومیت از ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ‫ﻣﺸﮑﻞ او ﻧﺒﻮد و پدرش نیز به او محبت نمیکرد و حتی مرتضی را مدتی از مادرش دور کرد. سرما ، تنهایی ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ، ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن دوران، ﻫﻤﺮاهش بود .

‫اما با افتخار تمام آن روز های سخت را پشت سر گذاشت زیرا اعتقاد داشت اﮔﺮ ﺑﺘﻮاند در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ، ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ خود را ﺣﻔﻆ ‫ﮐند و ﺑﺎ سختی های ﺑﯽ رﺣﻢ زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای درﺧﺸﺎن آﻣﺎده سازد ، ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاند در آینده  آن دوران سخت  را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد ﮐند.

شغل مرتضی سلطانی در کودکی

‫مرتضی سلطانی کودکی دل شکسته و تنهایی بود و برای زنده ماندن بسیار تلاش کرد او حتی در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رفت  ﺗﺎ ‫ﺷﺎﯾﺪ بتواند ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ، مقداری پول  ﺑﻪ دﺳﺖ آوردتا ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﺑﺎشد. ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﺧﺎک و ﮔﻞ ﻣﯽ دوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﻠﯽ ﭘﺮ از آب در دست ،‫ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﻣﯽشست.

‫مرتضی سلطانی میگوید : ( در آن زمان در قبرستان پیرمردی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰ از‫دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش را ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﺮد که شروع کردم به شستن آن قبر و وقتی کارم تمام شد چشمم به دستان او بود تا پولی به من بدهد تا بتوانم قبر های دیگری را تمیز کنم. ‫ﭼﺸﻤﺎن آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ در ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﺮدم و او ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻔﯽ ﻋﻤﯿﻖ، زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد  وای ﺑﺮ ﻣﻦ، وای ﺑﺮ ﻣﺎ…

وآن ﻣﺮد ‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد به کفش فروشی برد و برایم کفشی پلاستیکی خرید که هدیه ای با ارزش برای من بود و این کفش ها یکی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ‫ﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دکتر احمد محمدی
دکتر احمد محمدی

 

 اﻟﺒﺘﻪ  من هم  در آن ﺳﻦ و ﺳﺎل دﻧﯿﺎﯾﯽ از آرزوﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ داﺷﺘﻢ ، مانند آرزوهای تمام بچه های هم سن خودم. درست است زندگی متفاوتی از خیلی های دیگر داشتم اما مادری مهربان و دلسوز کنارم بود که وجودش برایم دلگرمی بود و باعث میشد شب های تاریکم روشن شود و امید را در دلم زنده نگه میداشت  .

بنیان گذار شرکت زر ماکارون
زندگینامه مرتضی سلطانی

نقش مادر مرتضی سلطانی در موفقیت او

‫ نقش مادر در زندگینامه مرتضی سلطانی بسیار چشمگیر بود. او می گوید:ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ بسیار ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﻣﺎدر ﻣﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ زن ﻣﻈﻠﻮم و ﻧﺠﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد. مادرم یک زن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ فکری زیبا  و روحیه ای قوی ، ﻣﻦ را ‫ﺑﺮای درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و انسان ﺑﻮدن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺎدرم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ تحصیل و یادگیری فرزندانش ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی میکرد و ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮانش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ میکرد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺮا در ﺳﻦ ۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ موضوع باعث بیشتر شدن مشکلات مالی میشد اما او برای پیشرفت من فداکاری کرد تا  سالم بزرگ شوم .

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ زﻧﺪگی ام ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدرم ﮔﺬﺷﺖ من یاد گرفته بودم با کار کردن نانی بدست آورم تا سیرم کند و لباسی داشته باشم که فقط سرما را با آن تحمل کنم و اتاقی کوچک باشد تا بتوانم در آن جا خستگی ام را برطرف کنم. مادرم مرهمی بر ﻧﮕﺎه ﻫﺎ،‫ﺣﺮف ﻫﺎ، ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻫﺎ  بود .  که متاسفانه در ﺳﺎل ۱۳۴۸ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.

او تنها دلخوشی روزها وشب هایم بود  . اگر زنده بود ‫ دﯾﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻦ او را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮی، ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد. اکنون اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ دارم، ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎی مادرم است که برای تحصیل من از خود گذشتگی کرد و تمام سختی ها را به جان خرید و من فقط توانستم به عنوان سپاس از او، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در زادﮔﺎهش احداث کنم که برای خدمت به مردم محروم باشد. .این بیمارستان ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎدرم، ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ام ﻟﯿﻼ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

مرتضی سلطانی
زر ماکارون

زندگینامه مرتضی سلطانی در نوجوانی

‫ مرتضی سلطانی در نوجوانی ‫ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ای داشت که در آن واﮐﺲ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ میگذاشت و ﻣﺸﺘﺮیانی  داشت ﮐﻪ ﺑﺮاﻗﯽ ﮐﻔﺶ هایشان را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن او ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ. او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪن زندگینامه آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ‫اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﭼﺮﺧﯿﺪن ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر سهیم بودند را دوست داشت و لذت میبرد.

مرتضی میخواست روزی مانند آنها در کشورش فردی مفید و تاثیر گذار باشد زیرا این توان را در خود احساس کرده بود.‫ مرتضی  سلطانی در اﺑﺘﺪای ﺟﻮانیش، نخستین ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮش ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪ،  اﻣﺎ ﻓﺮش ﻓﺮوﺷﯽ کاری نبود که او دوست داشته باشد مرتضی میخواست وارد محیط و فضای صنعتی شود پس از آن با کمک چندتا از دوستانش واحد تراشکاری راه اندازی کرد.

از این کار تجربه ای آموخت که برای موفقیت بیشتر باید کار را به صورت گروهی انجام دهد. در آن زمان ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ. مرتضی در اﯾﻦ ﮐﺎر‫وارد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻬﻢ، ذﻫﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎو او را ﺑﻪ ﺧﻮد مشغول کرد اینکه ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؟ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ برای اﯾﻦ ‫ﺳﻮال  بود که زﻧﺪﮔیش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻪ رﺳﯿﺪ و تمام ﺗﻼشش را ﮐﺮد تا ﻓﻦ آوری آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .

بنیان گذار شرکت زر ماکارون
مرتضی سلطانی

تجربه مرتضی سلطانی از فرش فروشی

در زندگینامه مرتضی سلطانی می خوانیم که این کار برای او اصلا ‫راﺣﺖ ﻧﺒﻮد ﭼﻮن ﯾﮏ ﺟﻮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧد اﯾﻦ ﮐﺎر را شروع ﮐﻨد. او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ‫ﭼﻨﺪتن از دوستانش ، ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدند و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ اداره ﺻﻨﺎﯾﻊ اراک رﻓﺘند.

‫ ﺳﺎل ۵۹ ﺑﻮد، که ﻗﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان به حساب می آمد . و ﺑﻪ دلیل آن که امکان احداث کارگاه در ﺣﺮﯾﻢ ۲۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻬﺮان، وجود نداشت، زﻣﯿﻨﯽ را در‫ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ زرﻧﺪ ﺳﺎوه گرفتند و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻟﯽ رﻓﺘند. ‫اما ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ  ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎزی مرتضی سلطانی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد. ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺎﯾﻮس و ناراحت به سمت تهران راهی شد.

در بین راه تصمیم گرفت که به دوستانش این خبر را بدهد، او در اولین دفتر مخابراتی پیاده شد درآﻧﺠﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اسم اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻪ راه ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن. ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺮاب ﺑﻮد و مقداری معطل شد در آن موقع پیر مردی که مسئول آنجا بود بی تابی او را دید و از او پرسید چه شده است ؟

مرتضی تمام ﻣﺎﺟﺮای ﺷﺶ ﻣﺎه دوﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ را برایشﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد  و آن ﻣﺮد نیز داﺳﺘﺎن ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد و ﺗﻼش ۳۰ ﺳﺎﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت را برایش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و باز هم مرتضی سلطانی از آن داستان درسی آموخت و آن هم این بود که ﻫﯿﭽﮕﺎه ‫ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارد، ﻣﺎﯾﻮس ﻧﺸﻮد.

‫و ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد، ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد، مرتضی فورا ﺑﺮﮔﺸت و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ای بیشتر ﭼﻨﺎن ﮐﺎرش را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه توانست ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎزی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐند.

دستاورد های مرتضی سلطانی 

‫مرتضی سلطانی بنیان گذار شرکت زر ماکارون یکی از کارآفرینان برتر علمی در سال ۱۳۹۲ در بخش صنعت در هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر کشور، کارآفرین برتر سال ۱۳۹۱ در پنجمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی، و شخصیت برتر کشور در سال ۱۳۹۰ براساس نظرسنجی انجام‌شده از بزرگان و پیشکسوتان صنایع غذایی کشور  شده است.

از ویژگیهای بارزمرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زرماکارون نگاه فرا مرزی اوست، تا حدی که گرفتن بازارهای جهانی نیز او را راضی نمی کند و نگاه به بازارهای اشباع و فوق اشباع نیز در نگاه و برنامه هایش قرار دارد. او از پاستای باریلا ی ایتالیا یاد می کند که با تولید نزدیک به ۲۰۰۰ تن در روز ،اولین تولید کننده پاستای جهان می باشد و زرماکارون با ۱۵۰۰ تن تولید پاستا در حال رقابت با اوست .

مرتضی سلطانی می خواهد به بازار اشباع شده ترکیه با توجه به صادرات پاستا ورود پیدا کند که هم اکنون هم پاستاهای زر به نمایندگی ایران در این کشور در کنار برندهای معتبر جهانی از جمله باریلا در سبد انتخابی مشتریان ترک قرار دارد و در صدد موفقیت های بیشترش در این موقعیت می باشد.

در سال۱۳۸۰ نیز برای اولین بار در ایران خطوط تولید آرد سِمولینا را راه‏ اندازی کرد. درواقع این گروه صنعتی اکنون بزرگترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی می‏باشد،و در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد و موفق شده است که باایجاد فضای رقابتی در صنعت، به عنوان اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد سِمولینا در ایران، نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد. به صورتی که درحال حاضر محصولات ماکارونی ایران قادرند هم تراز با برندهای معتبر جهان دررقابت‏های بین‏ المللی موفق و سربلند وارد شوند.

شما در صورت تمایل به آشنایی با سایر افراد موفق می توانید به صفحه زندگینامه افراد موفق مراجعه کنید.

مطالب مرتبط

زندگینامه شاهرخ ظهیری صاحب شرکت مهرام و اولین تولید کننده سس مایونز در ایران
زندگینامه پروانه وثوق فرشته ی نجات کودکان سرطانی
زندگینامه جان کوم از فقر تا اختراع واتساپ
زندگینامه ایندرا نویی رئیس شرکت پپسی و قدرتمند ترین زن جهان
زندگینامه استاین اریک هاگن مردی که با راه اندازی فروشگاه میلیاردر شد
برچسب ها

شقایق معین نژاد

به زندگینامه افراد موفق در سرتاسر دنیا و رازهای رسیدن آن ها به هدفشان علاقه مندم و مایلم نگرش ها و استراتژیهای مهم موفقیتی اونها رو با بقیه به اشتراک بذارم .

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 8 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن