در کتاب “مزیت شادی”، “شان اکر” به این موضوع اشاره می کند که وقتی مغز خود را با افکار شاد آماده کنیم، موفق‌ تر، خلاق‌ تر و برون‌ گراتر خواهیم شد. او متوجه شد که در 100-200 سال گذشته، روانشناسان، فقط بر روی روانشناسی منفی تمرکز کردند، کارهایی مثل افسردگی یا بیماری روانی. در واقع، به ازای هر 17 مطالعه‌ ای که در روانشناسی انجام میشود، تنها یکی از آنها در قسمت مثبت روانشناسی اتفاق میافتد. بنابراین، شان اکر کتاب مزیت شادی را نوشت تا به مردم طرف مثبت روانشناسی را نشان بدهد. اگر تمایل دارید تا زندگی شادتری را تجربه کنید با آکادمی بازار برای مطالعه بخش هایی از این کتاب همراه باشید.

اصل اول