زندگینامه عباس برزگر کارآفرین روستایی

عباس برزگر
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

در این مقاله آکادمی بازار به تشریح زندگینامه عباس برزگر ، کارآفرین روستایی می پردازد.

ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ یکی از ﮐﺎرآفرینان برتر کشور است که ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ کردن روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی توانسته  زندگیش را تغییر دهد. ‫۹ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ دو ﮔﺮدﺷﮕﺮ  آلمانی که ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار بودند در راه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اقامت در یک جای امن که بتوانند شب را به صبح برسانند به یک خانه ی روستایی پناه بردند .

ﻋﺒﺎس برزگر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده بود که آن شب به آن دو گردشگر پناه داد و به همراه خانواده اش تلاش کرد تا از آن ها به خوبی پذیرایی کند. ﮐﻠﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻘﺮ و فقیرانه ﺑﻮد و ﺟﺰ ﭼﺎی آﺗﺸﯽ و ﻏﺬای ساده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎس آلمانی ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ  بسیار اﻧﺪک بود. اما ﺳﺎدﮔﯽ و سنتی بودن منزل و  ‫ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﺎس و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺮوزه در روﺳﺘﺎی ﺧﻮش آب و ﻫﻮای آن رﺿﺎﯾﺖ زیاد و توجه آن دو ﻣﻬﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

آﻧﻘﺪر ﮐﻪ در حدود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ‫ﻧﻔﺮه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و تعریف دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻨﺪ. و آﻧﻬﺎ نیز ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ که  ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دم ﭘﺨﺘﮏ و ﭼﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن برایشان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ سنتی  ﻋﺒﺎس ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﺒﺢ روز بعد ﻋﺒﺎس راﻫﻨﻤﺎی سفر آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ و گردشگری  روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس دیدن کنند.

مطالعه بیشتر: زندگینامه احد عظیم زاده میلیاردر صادرکننده فرش

در قسمت زندگینامه افراد موفق، مقاله‌های مختلفی همچون زندگینامه پروانه وثوق فرشته ی نجات کودکان سرطانی، ندگینامه استفان پرسون موسس پردرآمدترین فروشگاه H&M، زندگینامه ایندرا نویی رئیس شرکت پپسی و قدرتمند ترین زن جهان، زندگینامه استاین اریک هاگن مردی که با راه اندازی فروشگاه میلیاردر شد، زندگینامه کارلوس اسلیم هلو ثروتمند مکزیکی و هفتمین ثروتمند جهان، زندگینامه احمد و محمود خیامی بنیانگذاران ایرانخودرو و … را می‌توانید مطالعه کنید.  با ما برای مطالعه ادامه زندگینامه عباس برزگر همراه باشید.

کارآفرین روستایی
عباس برزگر

تصمیم عباس برزگر به پذیرایی از گردشگران

‫در زندگینامه عباس برزگر می خوانیم که ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ هنگام ﺑﺮﮔﺸﺖ  مبلغی برابر با ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮل در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎس مقدار زﯾﺎدی ﺑﻮد و سبب شد به این فکر بیفتند ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ‫ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و بکر ﺑﺎﺷﺪ،  پس دست به کار شد.

به ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ به اﻣﺮوز  توانسته ۱۸ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ‫ﺧﺎرﺟﯽ  را ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس جذب کند . و ﻋﺒﺎس ﻫﻢ تا کنون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی موفق به دریافت ۱۲۶ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس شده است و درآﻣﺪ او از ‫روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رسیده است. ﻋﺒﺎس ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ توانسته ﺑﻪ ۲۸ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐند و حتی ﺧﺎﻧﻪ ۸۰ ﻣﺘﺮی او اکنون ﺑﻪ ۲۱۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

عباس برزگر، کارآفرین روستایی

زﻫﺮا و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ عباس یکی از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﻪ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺷﺒﮑﻪ ۲ و ۴ اﯾﺮان ‫ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪی در مورد آن ها و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.

‫عباس از تلاش های اولیه اش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اول ﺑﻪ آژاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ مختلف ﺳﺮ میزدم و به آن ها میگفتم ﮐﻪ آیا امکانش وجود دارد که از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻤﺎ در روﺳﺘﺎی خودمان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. آﻧﻬﺎ ﻫﻢ میگفتند ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ تا روﺳﺘﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و میپرسیدند که آﯾﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ است.

کم کم ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﯿﺪ به طوری که به ‫ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ام ۲۱ ﺣﻤﺎم دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ حتی اکنون ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ را در روﺳﺘﺎ اﺳﮑﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. ‫ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ  تصمیم دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی و سنتی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎ احداث کند.حتی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﻫﺘﻞ قرار است ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﺮان باشد.و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ‫ﮐﻤﮏ اﯾﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهد. ﺑﺮزﮔﺮ اعتقاد دارد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮلین ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اصلی ترین ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺖ .

او میگوید : ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از افرادی ﺑﻮدم ﮐﻪ موفق شدم ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﻫﻢ ‫اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. ﻫﺮ روز از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺧﺮﯾﺪ انجام میدهم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزه داران از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

عباس برزگر
کارآفرین روستایی

جاذبه های روستایی از نظر عباس برزگر

عباس برزگر متوجه شده استﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬا و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش می باشد و ﻣﯽﺗﻮان از راه تبلیغ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، ﻫﻢ ارزﺷﻬﺎ را ﺣﻔﻆ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و‫دﯾﮕﺮان درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ به وجود آورد. ‫عباس ﺑﺮزﮔﺮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی که ﺧﻮد کاشته ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﻮاﻧﺎت ﻫﻤﮕﯽ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‫ﺻﺒﺤﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮدوی زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن که با زحمت به دست آمده از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

علت موفقیت عباس برزگر

‫ﺑﺮزﮔﺮ، این کارآفرین روستایی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.و میگوید ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ او ﻧﻤﯽداد و میگفتند ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ‫ﺗﺤﺼﯿﻼت دانشگاهی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشم. اﻣﺎ وقتی ﮐﻪ ﮐﺎرم روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮی دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

این گونه زندگینامه عباس برزگر به عنوان یک کارآفرین روستایی مورد توجه قرار گرفت. ‫عباس معتقد است ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. او میگوید : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی مختلف اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و مردمان آن کشور ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ بسیاری ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد. و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از‫ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﺎر احترام آمیز و درﺳﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ.و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

با اینکه زبانتان را متوجه نمیشوند اﻣﺎ درک میکنند ﮐﻪ از آن هاﺑﺮای ﭼﻪ‫ﻣﻨﻈﻮری ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاهند ﺑﻪ آن ها ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دروغ ﻧﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس نکنند ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﯿﺐ آن ها را‫ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر سبب ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن راه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و پول گرفتن ﺑﻠﮑﻪ ‫ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﻬﺎ قصد دارند ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آدﻣﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ‫ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ میکنیم . پس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ نوع رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

گردشگری
عباس برزگر

پیشرفت عباس برزگر

‫در زندگینامه عباس برزگر می خوانیم که ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: زمانی که ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و خیلی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ‫. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی به ما ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫﺎ و دﻋﻮت از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد‫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ موفق تر از ﮔﺬﺷﺘﻪ به کار خود ادامه دهیم .

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺠﺮی ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﯾﻦ سبب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻮان ﮔﺸﺖ بیفتد و ﺑﺎ کمک و ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎنش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. او میگویدﮐﻪ از روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم روستای ﺑﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ‫را دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدم ﮐﻪ از ورود ﺗﻮر، ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮرﻫﺎ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ‫ﺷﻮﻧﺪ.

‫عباس ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺸﮑﻞ اصلی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ منتظریم ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ذوق ‫و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ. ‫عباس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: تعداد کمی هستند که دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽروند. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ قابلیت این را دارد که اﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ روﻧﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

‫اکنون تمام اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت و روﺳﺘﺎی ﺑﺰم از دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﺒﺎس درآﻣﺪ دارﻧﺪ .و حتی دﯾﮕﺮان نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و مشاهده کنند ﮐﻪ چگونه ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺳﺎده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ‫ﺳﻮاد خیلیﮐﻢ موفق شده ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

روستای بوانات

‫جالب است بدانید روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ۷۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت مشهور ﺷﺪه اﺳﺖ. ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﯿﺮاز و ﯾﺰد دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ.‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت ﺳﻪ اﺗﺎق ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪود ۷۰۰ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و هزینه برای اقامت در این اتاق ها در حدود ۵۰۰ دﻻر می باشد. ‫

ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ و ۶ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ، وﯾﻼﻫﺎی وﺳﻂ ﺑﺎغ و ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ و ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﻮﺷﻪای از دیگر اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺰم و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم زاده ﺷﺎه ﻣﯿﺮﺣﻤﺰه ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرﯾﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮرﯾﺎن و ﻣﻮزه‫ ﺑﻮاﻧﺎت از دیگر ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس به شمار میروند . عباس برزگر به عنون یک کارآفرین روستایی از این جاذبه ها نهایت استفاده را کرده و در معرفی این روستا به توریست ها موفق بوده است.

شما در صورت تمایل به آشنایی با سایر افراد موفق می توانید به صفحه زندگینامه افراد موفق مراجعه کنید.

دیدگاه بگذارید

avatar