سمینار های قبل آکادمی بازار

در این بخش می توانید تصویر و فیلم های برگزیده از سمینار های آکادمی بازار که قبلا برگزار شده را مشاهده نمائید.

سمینار موفقیت - آکادمی بازار - 16 مهر 97

سمینار موفقیت آکادمی بازار

16 مهر 97

دکتر احمد محمدی

سمینار موفقیت - آکادمی بازار - 16 مهر 97

سمینار موفقیت آکادمی بازار

25 آبان 97

دکتر احمد محمدی

سمینار موفقیت - آکادمی بازار - 16 مهر 97

سمینار خلق آینده فرزندان

15 آذر 97

دکتر احمد محمدی

سمینار موفقیت - آکادمی بازار - 16 مهر 97

سمینار موفقیت آکادمی بازار

5 بهمن 97

دکتر احمد محمدی