دپارتمان اداری – سازمانی و مهارتهای مدیران

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و مهارت است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که نیروی محرکه سازمانها ، و شرکتها از اندیشه‌های کارکنان سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک عصر حاضر، عصر سازمانهایست که از کارکنان حرفه ای تر برخور هستند . در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی شرکتها می‌گردد، نیروی انسانی آموزش دیده ، با کیفیت و پویاست.

 *  طبق آمار رسمی در سال 1982 سازمانهای برتر دنیا مالک 62 % دارایی مشهود و 38 % دارایی نامشهود بودند.

 *  لیکن در سال 2000 این نسبت 15 % دارایی مشهود و 85% دارایی نامشهود شده است !

سازمانها و شرکتهایی که میلیاردها تومان خرج سرمایه گذاری در ساختمانها ، تجهیزات و دارایی ثابت می کنند ، ولی  منابع انسانی آنها  آموزش کمی دیده اند ، غافل از  اینکه بیشترین آسیبها از همین رهگذر به شرکتها خواهد خورد .

مدیران و نیروی انسانی چنین مجموعه هایی از محل عدم آگاهی از دانش روز مدیریت ، تجارت وکسب وکار و …  ،  فرصتهای بیشمار کسب درآمد سازمان را از دست می دهند. امروزه شرکتهای هوشمند 3% از سودشان را  صرف ارتقای دانش ، مهارت و شایستگی حرفه ای کارکنانشان می کنند .

یادمان باشد که سطل دانش سوراخ است ، حتی کسانی که بالاترین دانش را داشته باشند بدون بازآموزی و یادگیری مستمر در آینده نزدیک به یک بی سواد تبدیل خواهند شد . اگر از راه آموزش نیروی انسانی فقط 10% توان فکری و بهره وری آنها بالا برود سود آن چقدر خواهد شد ؟ و بالعکس ضرر چقدر خواهد  شد ؟

مزیت راهبردی و اقتصادی آتی نصیب بنگاهها و سازمانهایی خواهد شد که بهتر از دیگر سازمانها و مجموعه ها کارکنان با استعداد را آموزش داده و بکار بگیرند .

‌ جهت استفاده از خدمات آموزش سازمانی و یا مشاوره توانمند سازی کارکنان و مدیران با ما تماس حاصل فرمائید