دوره فروش موفق – احمد محمدی


مهارت فروش و تکنیک های فروشندگی حرفه ای

ما فروش و فروشندگی را به معنای بسیار عمومی وفراگیر  آن به کار می‌بریم:

هنگام استفاده از کلمه ی فروش و مهارت فروشندگی، فرض می نماییم که هر فردی تلاش می کند تا داشته ی خود را ارزشمند نشان دهد و طرف مقابل را برای به دست آوردن و استفاده از این داشته تشویق بنماید و در مقابل از او چیزی را که نیازمند است، دریافت نماید، مشغول شغل فروشندگی است.

بر اساس این نگرش و در این چارچوب، همگی ما به نوعی سرگرم فروش می باشیم، برای مثال: دست فروش جوراب  ، معلم دانش  ، پدر و مادر نصیحت ، یک شرکت محصول و برند ، فردی که در یک جلسه مصاحبه شغلی شرکت می کند، رزومه کاری خود را می فروشد، و حتی به تعبیری یک ملت، فرهنگ و تمدن خود را عرضه و به فروش می رساند. البته طبیعی است که همه ی این ها از لحاظ میزان سختی در یک سطح نمی باشند.

شاید بتوان گفت، یکی از ساده‌ترین اشکال فروش، هنگامی است که یک کالا را عرضه و در مقابل آن  پولی دریافت می نماییم. اما پیچیده‌ترین اشکال فروش، هنگامی است که اندیشه، تفکر و مدل ذهنی را عرضه می نماییم و از دیگران تایید و حمایت طلب می کنیم. شاید بتوان ادعا نمود که فروش و فروشندگی، مهارتی است که اگرفردی در آن ضعیف باشد، بعید است که در هر جامعه ای (مستقل از فرهنگ آن جامعه) رشد قابل توجهی را تجربه نماید.

نقش امید و باور در آینده (داستان محله فقیرنشین) - احمد محمدی
بخوانید

در ایران هم نظیر بسیاری از نقاط جهان، سبک آموزش مهارت فروش معمولاً به یکی از دو انتهای طیف میل می نماید:

  • به طور عموم به شکل بازاری و غیرعلمی و با محتوایی از جنس انگیزشی آموزش داده می‌شود.
  • گاهی هم چنان علمی و پیچیده که کمتر کسی برای یادگیری آن، اشتیاق و حوصله پیدا می‌کند.

با توجه به مطالب فوق، و پی بردن به اهمیت  یادگیری فروش و فروشندگی، لازم است تمامی دسته های ذیل در دوره های فروش شرکت نموده و دانش و مهارت خود را در رابطه با فروش داشته ها یا کالاهای خود بهبود ببخشند:

  • افرادی که در یک فروشگاه یا مغازه کار می‌کنند و برای فروش یا معرفی محصولات با مشتریان در تماس می باشند.
  • افرادی که برای معرفی و فروش محصولات، به صورت حضوری به مشتریان مراجعه می نمایند.
  • افرادی که در قسمتی از فرایند بازاریابی تلفنی درگیر و مشغول فعالیت می باشند.
  • افرادی که سرپرستی یا آموزش فروشندگان و ویزیتورها را عهده دار می باشند.
  • افرادی که محصولات و خدمات ویژه ای را عرضه یا صرفاً معرفی می نمایند.

ثبت ديدگاه